Zahrada a dům

Proč nás práce na zahradě tolik uklidňuje


Kdo má zahradu, ví, že je potÅ™eba se o ni starat. Pro mnoho lidí to vÅ¡ak není ani tak práce, jako spíše odpoÄinek. A to i pÅ™esto, že se jedná mnohdy o fyzicky nároÄné Äinnosti, po kterých jsme nejen unaveni, ale také nás bolí záda Äi ruce.

 

Je totiž pravdou, že rytí nebo pletí, zvláštÄ› u vÄ›tších ploch, není zrovna fyzicky jednoduchá Äinnost. JistÄ›, je monotónní, avÅ¡ak právÄ› v tom je i ono nebezpeÄí. PrávÄ› stálé opakování jednoho pohybu totiž naÅ¡emu tÄ›lu Å¡kodí nejvíce.

 

opeÄovávaná kvÄ›tinová zahrada

 

Proto bychom se mÄ›li ptát, proÄ bychom mÄ›li právÄ› tyto Äinnosti za relaxaÄní a odpoÄinkové. NemÄ›li bychom se tomu naopak vyhýbat, pokud můžeme? PÅ™esto se najde mnoho tÄ›ch, kteří právÄ› práci na zahradÄ› mají rádi, a to právÄ› hned z nÄ›kolika důvodů.

 

Tím prvním je fakt, že tím vlastnÄ› pomáháme novému životu. Vidíme výsledky své práce a na konci sezóny je můžeme ochutnat. Díky tomu máme navíc i pocit urÄité sobÄ›staÄnosti a nezávislosti, což nám rozhodnÄ› také prospívá. Zde je vÅ¡ak jen potÅ™eba si uvÄ›domit, že jde skuteÄnÄ› pouze o pocit, neboÅ¥ na běžné zahrádce dostatek plodin pro celý rok zkrátka nevypÄ›stujeme.

 

úroda zeleniny

 

Dalším faktem je, že se cítíme blíže k přírodÄ›. Pobyt na Äerstvém vzduchu je rozhodnÄ› také prospěšný, byÅ¥ například procházka například lesem je pro naÅ¡e zdraví mnohem přínosnÄ›jší. AvÅ¡ak na zahradÄ› se cítíme „ve svém“ a máme zde mnohem vÄ›tší pocit pohody.

 

Zapomenout nesmíme ani na to, že se Äasto jedná o monotónní práci, na kterou se není potÅ™eba nijak zvlášť soustÅ™edit. Také vÄ›tÅ¡inou příliÅ¡ nezáleží na tom, zda vÅ¡e bude skuteÄnÄ› peÄlivÄ› provedeno. Proto si můžeme dovolit, aby se naÅ¡e myÅ¡lenky toulaly, kde je jim libo. To je velmi prospěšné pro naÅ¡e psychické zdraví, které velmi Äasto opomíjíme. Je vÅ¡ak otázkou, zda bychom mu nemohli prospÄ›t i bez takovéto fyzicky namáhavé Äinnosti. NaÅ¡e tÄ›lo by to jistÄ› ocenilo, byÅ¥ i ten pocit fyzické únavy mnohdy není k zahození.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets